stappenplan

U verbouwt uw woning of bedrijfspand niet zomaar. U wilt dat uw huis of bedrijf mooier wordt en beter aansluit bij uw wensen. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Deze ideeën omzetten in werkelijkheid is voor velen een grote stap. Hoe moet dat en is dat financieel wel haalbaar? Het inschakelen van een architect is in veel gevallen niet vanzelfsprekend. Dat komt hoofdzakelijk doordat er geen duidelijk beeld is van wat een architect doet naast het maken van een ontwerp. Bovendien heerst vaak het idee dat een architect duur is. LAB_A kan uw professionele partner tijdens het gehele bouwproces zijn tegen aantrekkelijke tarieven (zie hiervoor ook ‘de meerwaarde van LAB_A‘).

Het stappenplan bestaat uit een vijftal fases. Wanneer na een positief kennismakingsgesprek de omvang van de opdracht duidelijk is, kunnen wij een prijsopgave maken waarin per fase de werkzaamheden en het honorarium worden gespecificeerd. U kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om LAB_A voor een bepaald aantal fases opdracht te geven. Stel dat u opdracht geeft voor alle fases dan wordt er gesproken van een 100% opdracht. Stel dat u slechts opdracht geeft voor fase 1 + 2 dan is de opdracht kleiner en het honorarium vanzelfsprekend lager. Op deze wijze wordt er een opdracht samen met u op maat samengesteld. Er wordt pas gestart met de volgende fase wanneer de vorige fase is afgerond en er opdracht is gegeven voor de volgende fase. Als onverhoopt geen opdracht wordt gegeven voor een in de opdracht opgenomen fase wordt deze, met inachtneming van de algemene voorwaarden, niet in rekening gebracht. Ook zou er later een opdracht voor eventuele vervolgfasen kunnen worden toegevoegd. Overige kosten zoals legeskosten, kosten voor adviseurs zoals bijvoorbeeld een constructeur, een installatieadviseur, en/of een kostendeskundige zijn niet inbegrepen. Als u wilt kunnen ze wel opgenomen worden.

De onderstaande fasen worden onderscheiden. Per fase is globaal aangegeven welke werkzaamheden hierin plaatsvinden. Bij een opdracht wordt er in samenspraak met u een voor de opdracht op maat gemaakte prijsopgave gemaakt, waarin exact is gespecificeerd welke werkzaamheden in welke fase tegen welke vergoeding zullen plaatsvinden. Zo zal het bij kleinere opdrachten niet altijd noodzakelijk zijn om externe adviseurs in te schakelen. Per fase zal er minimaal 1 bespreking zijn waarin de resultaten worden gepresenteerd, en waarin samen met u wordt bepaald of-, en hoe het traject verder wordt voortgezet.

Ook kan het handig zijn om de taakbeschrijving van de consumentenregeling 2006 te hanteren bij een opdracht. Aan de hand van deze lijst kunnen we samen vaststellen welke fasen en taken wel of niet in de opdracht zijn inbegrepen, en eventueel taken toevoegen.

 

FASE 01 | HAALBAARHEIDSONDERZOEK (HO)

Het inventariseren en analyseren van de opgave, waarbij de ambities van de opdrachtgever worden besproken. Wij dragen zorg voor het vergaren van de benodigde informatie zoals de bestemmingsplankaart- en voorschriften, bouwkundige tekeningen van de bestaande en/of oorspronkelijke situatie, foto’s van de bestaande situatie en de directe omgeving en kadastrale kaarten. Aan het eind van deze fase is het duidelijk wat de maximale mogelijkheden zijn binnen de geldende wet- en regelgeving, met als uitgangspunt de wensen van de opdrachtgever. Een kostenindicatie op basis van kengetallen wordt aangegeven, en het tijdspad wordt doorgesproken. Indien noodzakelijk wordt er met de betreffende overheidsinstanties (vaak gemeenten) overleg gevoerd. De werkzaamheden in fase 01 worden zeer zorgvuldig uitgevoerd omdat zij het vertrek- en uitgangspunt vormen voor de fasen die volgen. Naar gelang de aard en de grootte van de opdracht kan deze fase beperkt of juist zeer uitgebreid zijn. De resultaten worden gepresenteerd aan de opdrachtgever.

FASE 02 | VOORONTWERP (VO)

Op basis van de resultaten van fase 01 wordt het ontwerpproces gestart. Tijdens dit proces dienen zich verschillende keuzemomenten aan, die afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt resulteren in verschillende ontwerpen. Er worden altijd meerdere varianten ontwikkeld, die aan het eind van de fase met de opdrachtgever worden besproken. Deze presentatie bestaat uit schetsmatige tekeningen waaronder de stedenbouwkundige inpassing van het bouwwerk in de omgeving, de functionele en ruimtelijke indeling, en de architectonische verschijningsvorm. Met referentiebeelden van gerealiseerde projecten worden de voorstellen voor de materiaal- en kleurkeuzes geillustreerd. LAB_A streeft ernaar om iedere presentatie ook te voorzien van 3D-impressies (of een maquette) die het lezen van de tekeningen vergemakkelijken en de ruimtelijkheid van de ontwerpen inzichtelijk maken. Uitgangspunten voor aspecten als orientatie, daglichttoetreding, ruimte voor installaties, brandveiligheid en draagconstructie worden reeds in het voorontwerp vastgesteld. Dankzij de all-round deskundigheid van LAB_A kunnen alle aspecten al in de voorontwerpfase in samenhang worden overwogen. Uw wensen blijven daarbij altijd centraal staan.

FASE 03 | DEFINITIEF ONTWERP (DO)

Aan het eind van fase 02 wordt in samenspraak met de opdrachtgever een keuze gemaakt voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk wordt ontwikkeld zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, en de constructieve opbouw. De tekening worden vanuit de schetsen doorontwikkeld in maatvaste digitale tekeningen. De technische uitgangspunten uit fase 02 worden vertaald in definitieve tekeningen (en soms berekeningen). Indien nodig maken externe adviseurs hun tekeningen en berekeningen. De presentatie van het definitief ontwerp aan de opdrachtgever vindt op dezelfde wijze, met dezelfde middelen plaats als omschreven bij fase 02. Vaak (in het geval van kleinere bouwwerken) kunnen de DO-tekeningen, voorzien van extra technische informatie, gebruikt worden bij het doen van de vergunningaanvraag. Dit is afhankelijk van de aard, de grootte en complexiteit van de opdracht. Zie voor de vergunningaanvraag verder bij fase 04.

FASE 04 | TECHNISCH ONTWERP (TO)

In deze fase wordt het definitief ontwerp in technische zin verder uitgewerkt en gespecificeerd in al zijn facetten, zodat op basis hiervan de prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden. De digitale technische tekeningen worden voorzien van definitieve indelingen, inrichting en aanzichten, inclusief ruimten- en bouwdeelspecificaties, maatvoeringen en detailleringen. LAB_A heeft de expertise in huis om de meest gangbare technische berekeningen zoals daglicht- en ventilatieberekeningen zelf uit te voeren, hetgeen tijd en kosten bespaart. Externe adviseurs maken hun definitieve tekeningen en berekeningen. Indien dit nog niet in een eerdere fase is gebeurd, worden aannemers benaderd voor het doen van een prijsopgave. Voor een realistische prijsopgave is het van belang dat er naast de tekeningen ook een bestek, of technische werkomschrijving aanwezig is. Het opstellen van deze technische specificaties (‘besteks- of werkomschrijvingen’) voor al het bouwkundig, constructief en installatietechnisch werk kunnen wij voor u verzorgen. Afhankelijk van de aard en de grootte van het project, wordt in deze fase de aanvraag om omgevingsvergunning gedaan. Het compleet verzorgen van de vergunningaanvraag, inclusief alle contacten met gemeente en adviseurs, behoort tot onze expertise.

FASE 05 | PRIJS- EN CONTRACTVORMING (PC)

In deze fase wordt er een aanbieder geselecteerd die de plannen tot uitvoering zal gaan brengen. LAB_A kan hierbij ondersteunen door op basis van onze kennis en ervaring de verschillende begrotingen kritisch te vergelijken, te onderhandelen met aanbieders (aannemers) over prijs en kwaliteit, en de opdrachtgever te adviseren. Hoe hoger de kwaliteit van de bestektekeningen en het bestek, hoe gespecificeerder de aanbieders hun begrotingen kunnen opstellen.

FASE 06 | UITVOERING (UV)

Bij complexere bouwwerken zal het noodzakelijk zijn om voor een goede uitvoering nog gedetailleerdere tekeningen op een grotere schaal te maken, waarop nog meer informatie zoals uitgebreidere maatvoeringen en detailleringen zijn te zien. Dit zijn de zogenaamde uitvoeringstekeningen of werktekeningen. LAB_A kan deze tekeningen voor u verzorgen. Ook kan LAB_A in deze fase toezicht houden op de bouwplaats om zodoende de samen met u vastgestelde beoogde kwaliteit van het ontwerp, en de correcte uitvoering van bijvoorbeeld de bouwkundige detailleringen te bewaken. Als de bouw gereed is, zal het bouwwerk door de bouwer opgeleverd moeten worden aan de opdrachtgever. Het behoort tot de mogelijkheden om LAB_A opdracht te geven om de gehele, of beperkte directievoering voor zijn rekening te nemen. Zo kan LAB_A onder meer de opneming van het werk, de opleveringen, en het vaststellen van het proces-verbaal van de oplevering voor u verzorgen. LAB_A zal dan de opdrachtgever vertegenwoordigen in alle zaken die de uitvoering van het bouwwerk betreffen.

 

<<< terug