diensten

LAB_A  architectuur is een professionele partner in het gehele bouwproces. Van de eerste ontwerpschetsen tot en met de uiteindelijke realisatie en oplevering van een bouwwerk. Gedegen kennis van de hedendaagse bouwpraktijk, routine in het ontwerpen en technisch uitwerken van bouwplannen, alsmede veel ervaring met de wettelijke bouwregelgevingen vormen een solide basis. De architectuur van LAB_A kenmerkt zich door een eigentijdse vormgeving, en eenvoud en rust binnen een functioneel, ruimtelijk spannend ontwerp.

Klik hier om meer te lezen over de werkwijze en het stappenplan.

 

Soorten bouwwerken en werkzaamheden waarvoor u de expertise van LAB_A kunt inschakelen:

haalbaarheidsonderzoek

Zijn de plannen die u heeft wel haalbaar binnen het budget? Laten de voorschriften van het bestemmingsplan uw plannen wel toe? Kan er wellicht met een afwijkingsbesluit toch medewerking worden verleend? Wat zijn hier de extra kosten en proceduretijd voor? LAB_A kan op een effectieve en efficiente wijze de mogelijkheden van uw wensen in relatie tot de wettelijke regelgevingen en het beschikbare budget onderzoeken. Vanwege onze all-round-ervaring kunnen wij scherpe prijsopgaven doen. U heeft een compleet beeld van de maximale mogelijkheden, en kunt de juiste keuzes maken alvorens kosten te gaan maken voor een ontwerp. Indien nodig stemt LAB_A met de gemeente af door middel van het aanvragen van een vooroverleg.

 

advies wet- & regelgeving (technisch- en overheidsadvies)

Dankzij onze brede ervaring, waaronder het werken bij een gemeente en het toetsen en coordineren van vergunningaanvragen hebben wij veel inzicht in de gemeentelijke procedures. We kunnen u inzichtelijk maken wat u te wachten staat, en bijvoorbeeld met welke procedures u te maken krijgt. Verder is er natuurlijk veel technische regelgeving zoals het Bouwbesluit, de Bouwverordening en het Gebruiksbesluit, die regelmatig aan veranderingen onderhevig zijn. Bij het ontwerpen en technisch uitwerken van plannen is het belangrijk om in een vroeg stadium de juiste regelgevingen te hanteren. LAB_A betrekt bij de opdrachten het bovenstaande in samenhang met elkaar.

 

bouw dakkapel

Een dakkapel lijkt misschien een ondergeschikt bouwwerk, toch zijn er vaak verschillende regelgevingen, waarmee bij het plan rekening gehouden dient te worden. Dakkapellen zijn in alle soorten en maten denkbaar. Een dakkapel aan de voorzijde van een woning kan in grote mate de kwaliteit van het straatbeeld beinvloeden, zowel in positieve als negatieve zin. Aan de achterzijde is er meer mogelijk. In enkele gevallen, afhankelijk van de plaatsing en de afmetingen, kan een dakkapel vergunningvrij zijn. In de regel zal een dakkapel aansluiting moeten vinden bij de architectuur van het bestaande pand. LAB_A kan u direct van informatie voorzien over de vergunningplicht, de eventueel van toepassing zijnde welstandscriteria en de technische regelgevingen. Uiteraard kunnen wij ook een passend ontwerp, de tekeningen voor de gemeente en de aannemer, en de vergunningaanvraag tegen een aantrekkelijk tarief verzorgen.

 

bouw carport of overkapping

Hiervoor geldt in grote lijnen hetzelfde als hetgeen is omschreven hierboven bij ‘dakkapel’.

 

bouw aanbouw, bijgebouw of dakopbouw

Een vergroting van uw woning kan in belangrijke mate bijdragen aan het woongenot. In enkele gevallen kan een uitbreiding op het achtererf vergunningvrij zijn. Sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn deze mogelijkheden vergroot, waarbij het al dan niet vergunningvrij zijn gedeeltelijk afhankelijk is gemaakt van de bestemmingsplannen. Bij het maken van het ontwerp wordt er een duidelijke keuze gemaakt tussen het aansluiten bij de bestaande architectuur van de woning, of het juist afwijken hiervan. Een oplossing die het midden houdt tussen deze twee keuzes, zal hinken op twee gedachten, en daardoor minder helder en sterk zijn. Een welstandscommissie zal hiermee vaak ook niet akkoord gaan. Uw wensen blijven binnen het ontwerpproces altijd centraal staan. Bij een dakopbouw komen extra aspecten aan de orde, zoals bijvoorbeeld de draagkracht van de bestaande fundering.

 

bouw nieuwe woning | villa

Bij steeds meer verkavelingsplannen is er een verplichting opgenomen om een geregistreerd architect in te schakelen. De architect moet dan in het register van Bureau Architectenregister ingeschreven staan waardoor deze voldoet aan vereisten als opleiding en ervaring. Op deze manier wordt getracht de kwaliteit van de ontwerpen te waarborgen. LAB_A zorgt voor een juiste vertaling van regelgeving en voorschriften zoals bouwbesluit, burgerlijk wetboek, plaatselijke verordeningen en voorschriften voor de kavel of de bouwgrond in een passend ontwerp. Door alle contacten voor u te voeren met de diverse betrokken partijen als adviseurs, constructeur, aannemer en overheden nemen wij u veel zorgen uit handen. Uiteraard blijven u en uw wensen altijd centraal staan en zorgen wij ervoor dat u bij de gehele procesgang nauw betrokken blijft. Het is van groot belang om bij dit veelomvattende proces een goede begeleiding te zoeken. LAB_A kan deze rol vervullen.

 

verbouw horeca

Bouwen en verbouwen van Horeca panden vraagt om een planmatige aanpak en een weldoordachte werkwijze. Specifieke regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld brandveiligheid is vaak van groot belang. U wilt uw horecapand verbouwen of uitbreiden met bijvoorbeeld een serre of een rookruimte? LAB_A kan voor u de spil binnen het proces van ontwerp via vergunningaanvraag tot uitvoering zijn.

 

renovatie / herbestemming

vergunningaanvragen (Wabo)

bestemmingsplanwijzigingen