disclaimer

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht berust bij LAB_A architectuur of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan LAB_A architectuur. Vermenigvuldigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaarmaking van (beeld)informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van LAB_A architectuur. Bij de samenstelling van deze site heeft de maker getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met ons op te nemen om alsnog in een regeling te voorzien.

Disclaimer e-mail
Onze e-mailberichten zijn persoonlijk en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de juiste geadresseerde bent, verzoeken wij u LAB_A architectuur te informeren en het bericht en eventuele bijlagen te vernietigen.